مقام ثبوت و اثبات

مقام‏ ثبوت‏ و مقام اثبات. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر

2023-01-31
    ع رفت عيادات 2004 ص 233العروض التقديمة أنها
  1. تفاوت اثبات با ثبوت
  2. الف